© Hannah Manser 2020

Sarah Tanina

photography: Dieter Konrad model: Sarah Tanina